Détail Actualite

ⵢⴰⵣⴻⵍⵔⴰⵏ

الإشترك في الرسالة الالكترونية

TF >Détail Actualite
ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ - 5 ⵢⵓⵎⵢⵓ 2017 ⴰⴱⴰⵡⴱⴰⵡ

ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2003, ⴰⵙⵙ ⴳ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ  ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ , ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ :
 • ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵖⵉⴼⵙ ; 
 • ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ;
 • ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵎⵙⵙⵓⴷⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵢⴰⵡⴰⴹ ;
 • ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵥⵉⵕⵙ ;
 • ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ, ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ.
ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015 ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ « ⵉⵎⵥ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ…ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ » ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵉⵊⵉⵢⵜ,  ⵓⵍⴰ  ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ.   

 

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ [PDF]:

 • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
 • ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ;
 • ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ», ⵍⵃⴱⵉⴱ ⴼⵓⴰⴷ.
 • ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ », ⴰⵟⴰⵄ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⴼⴰⴷⵡⴰ ;
 • ⵜⵓⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ :
  • ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴳ ⵊⴰⵊ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  • ⵜⵓⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ;
 • ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⵍ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ
 • ⴰⵙⴳⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵡⴰⵜⴰⵢ

​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ   ​  ​​ⵙⴽⴰⴼ -Siège central-Bab Rouah​- Contactez-nous -Téléphone : 0537771822/23/25 Fax​ : 0537687255​​